Magar Jhankris shamans

MAGAR

SHAMANS

 

MAGAR TRIBE SHAMANS (1).jpg

 

MAGAR TRIBE SHAMANS (2).jpg

 

MAGAR TRIBE SHAMANS (3).jpg

 

MAGAR TRIBE SHAMANS (4).jpg

 

MAGAR TRIBE SHAMANS (6).jpg

 

MAGAR TRIBE SHAMANS (5).jpg

********************

Advertisements